KBO-PCOB Nieuwe Stijl 2021 t/m 2024

U zult wellicht hebben meegekregen dat er de afgelopen maanden bestuurlijk veel overlegd is.
Dit overleg ging over de wijze waarop de samenwerking tussen de Unie KBO en de PCOB verder vorm en inhoud kan worden gegeven. Al in 2018 is in bijeenkomsten met leden en kaderleden binnen de vereniging(en) gesproken over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en het nut en noodzaak van vernieuwing. Dat heeft geleid tot de nota KBO-PCOB Vernieuwt. Met de ledenraden hebben we in december jl. vastgesteld dat de inhoudelijke aanbevelingen van deze nota nog steeds actueel zijn. Echter, vooral de gedachte dat toegewerkt zou worden naar een (juridische) fusie tussen beide verenigingen bleek voor dit moment een brug te ver.

Inmiddels hebben beide Ledenraden ingestemd met een lichtere vorm van samenwerking. Daarbij blijft de samenwerking van beide verenigingen Unie KBO en PCOB bestaan, en ook de zelfstandige positie van de provinciale KBO-bonden. Eensgezind is besloten dat de Unie KBO en de PCOB de komende jaren onder de noemer an KBO-PCOB Nieuwe stijl samenwerken. De ambitie is om alle ervaringen in 2023 te evalueren en te gebruiken om de doorstap naar 2030 te maken.

In de komende maanden gaan procesteams en werkgroepen aan de slag om de lichtere samenwerking nader uit te werken. Deze groepen zijn samengesteld uit leden van beide Ledenraden en worden voorgezeten door leden van het bestuur KBO-PCOB. Het uitwerken wordt nog een hele uitdaging. het is een stap die nodig is. Ten eerste om goed te kunnen reageren op ontwikkelingen in de vereniging(en), ten tweede om goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij en ten derde om zelf ontwikkelingen te kunnen aanzwengelen. Het principebesluit geeft perspectief en roept bij velen nieuwe energie op. het levert ook bereidheid bij de Ledenraden op om zich in te zetten om gezamenlijk met dit nieuwe perspectief aan de slag te gaan. Afgesproken is, dat de uitkomst van al het werk in de vorm van een (meerjaren)beleidsplan en begroting in juni 2021 voor besluitvorming aan beide Ledenraden wordt voorgelegd.

Uitwerking van het bovenstaande

De volgende bouwstenen zijn de basis van het besluit om de samenwerking inhoud te geven.

  1. De grondslag van beide verenigingen is een fundamenteel punt. De Unie KBO en de PCOB vinden elkaar in het verlengde van hun (christelijke) levensovertuiging door maatschappelijk en menselijk “naar elkaar om te zien”. Daarmee onderscheidt KBO-PCOB zich ook van andere seniorenorganisaties. De bundeling van onze overtuiging en kracht heeft haar waarde bewezen. KBO-PCOB is een niet meer weg te denken samenwerkingsverband op zowel lokaal, provinciaal als landelijk niveau. De uitdaging is om dat verder uit te bouwen. Bestuurlijk blijven de Ledenraden van beide verenigingen het hoogste orgaan. De Ledenraden benoemen de bestuursleden voor de eigen vereniging. Drie leden vanuit het bestuur Unie KBO en drie leden vanuit het bestuur PCOB vormen samen met een technisch voorzitter het bestuur KBO-PCOB. Dit bestuur stelt de directeur aan, die verantwoordelijk is voor het landelijk bureau, en rapporteert en verantwoording aflegt aan het bestuur KBO-PCOB.
  2. Het verlies van (kader)leden neemt in beide verenigingen snel toe. Beide Ledenraden hebben ermee ingestemd om heel snel een stevig programma op te zetten, dat gericht is op het behoud van leden en kader én tegelijkertijd de werving van jongere senioren. Het is belangrijk om deze senioren ervoor te interesseren om deel uit te maken van onze afdelingen. Met dit nieuwe elan kunnen afdelingen de slagkracht en positie verbeteren en aanpassen om aansprekende en  vernieuwende activiteiten, waardevolle ontmoeting en effectieve (lokale) belangenbehartiging te organiseren.
  3. Veel afdelingen van KBO en PCOB geven aan dat ze elkaar steeds meer nodig hebben om de lokale ontmoeting, specifieke activiteiten en belangenbehartiging te kunnen blijven organiseren. Vaak vragen afdelingen hoe deze samenwerking organisatorisch en juridisch kan worden ingericht en ondersteund. Ook afdelingen die (nog) niet samenwerken willen graag meer ondersteuning krijgen. Dit zou kunnen door de samenwerking en de uitwisseling van kennis en informatie beter te organiseren. De bureaus van de provinciale KBO-bonden, de regionale consulenten en regiocoördinatoren van de PCOB en het verenigingsbureau moeten elkaar beter weten te vinden.
  4. Er is behoefte nog eens kritisch te kijken naar de hoogte van contributies en de afdrachten. Daarvoor analyseren we welke andere financieringsbronnen KBO-PCOB kent en op welke wijze deze in de begroting en jaarrekening worden gebruikt. Over de contributie en afdracht aan het landelijke verenigingsbureau hebben we al afgesproken dat we daarvoor een gelijke basis voor alle leden hanteren en deze t/m 2024 alleen zullen indexeren. De besteding van de contributie en afdracht, die specifiek is voor leden van de Unie KBO of de PCOB, zal ook verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt worden.
  5. Er is gesproken over de samenwerking met andere seniorenorganisaties, zoals de ANBO, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en de Koepel Gepensioneerden. Bijzondere aandacht is ook gevraagd voor samenwerking met KBO-Brabant. In de praktijk wordt al op veel thema’s met deze organisaties opgetrokken. De behoefte om op sommige momenten ook landelijk met één stem te kunnen spreken maakt – zonder de eigen grondslag te verliezen – een verdergaande vorm van samenwerking het onderzoeken waard.

Inmiddels zijn de 5 werkgroepen met de uitwerking van de bouwstenen aan de slag gegaan. Daarnaast zijn twee procesteams begonnen met het werven van nieuwe bestuursleden voor het bestuur Unie KBO én een nieuwe technisch voorzitter voor KBO-PCOB. Wij hebben onze directeur gevraagd op basis van de uitkomsten van de werkgroepen ook het verenigings-bureau onder de loep nemen. Dit is nodig omdat de organisatie van ons gezamenlijk bureau naadloos moet aansluiten op de manier, waarop we beide verenigingen hebben ingericht en KBO-PCOB Nieuwe Stijl willen organiseren.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op de juiste wijze verder bouwen aan de bundeling van twee sterke verenigingen met (opnieuw) bloeiende, levendige afdelingen in het hele land. KBO-PCOB wordt op basis daarvan nog meer dan nu zichtbaar in de provincie én op landelijk niveau. Alle leden zullen dat gaan merken. Een onderdeel van de zichtbaarheid is, dat we in het najaar een aansprekend Landelijk Congres voor leden en kader gaan organiseren.

Wij verwachten dat wij u hiermee voldoende over KBO-PCOB Nieuwe Stijl hebben geïnformeerd. Wij zullen u van de voortgang van het proces op de hoogte houden. Mocht u nadere informatie willen of vragen hebben over het voorgaande, dan nodigen wij u uit dat ons te laten weten via KBO-PCOB ledenservice. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 030 3 400 600 of het mailadres secretariaat@kbo-pcob.nl

Mede namens het bestuur en                                                                Mede namens het bestuur en

de Ledenraad Unie KBO                                                                          de Ledenraad PCOB

Gerard Knoop, bestuurder Unie KBO                                                   Willem Nuis, voorzitter PCOB

You may also like...

Reacties gesloten.